Publications

BOOKS

Yiğit, F. (2016). Sermaye Yapısı ve Sermaye Yapısı Teorileri, Ankara: Nobel Yayınevi.

Kızıl, A., Fidan, M. M., Kızıl, C., Keskin, A. İ. (2016). TMS - TFRS, Türkiye Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları: Uygulamalar, Yorumlar, Muhasebeleştirme (2. Baskı), DER Yayınları.

Arslan, M. L., Canan, C. (2016). Temel İşletmecilik (6. Baskı), İstanbul: Beta.

BOOK CHAPTERS

Yener, D. (2016). Geographic Information Systems and Its Applications in Marketing Literature, S. Faiz & K. Mahmoudi (Eds.), Handbook of Research on Geographic Information Systems Applications and Advancements (pp. 158-172), Hershey, PA: IGI Global.

ARTICLES

Kızıl, C., Çelik, İ. E., Akman, V., Şener, S. (2016). Yaratıcı Muhasebe Yöntemleri ve Finansal Bilgilerin Manipülasyonu: Profesyonel Muhasebe Meslek Mensupları Üzerinde Örnek Bir Uygulama, Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 9, Sayı: 1, ss.1-18, http://dergipark.ulakbim.gov.tr/bujss/article/download/5000145590/ 5000161141

Tatliyer, M., Yiğit, F. (2016). Does exchange rate volatility really influence foreign trade? Evidence from Turkey, International Journal of Economics and Finance, 8, ss. 33-38.

Gün, M., Yiğit, F. (2016). Impacts of the global economic crisis on economic structure: An example of Turkey's economy, Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 4, ss.149-159.

Baltacı, A., Tiyek, R., Burgazoğlu, H. (2016). Örgütsel Bağlılık, Çalışan Performansı ve Motivasyon Faktörleri ile Örgütsel İletişim Arasındaki İlişkinin Sosyal Hizmet İşletmeleri Açısından İncelenmesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 18, Sayı:1, ss. 49-77.

Yener, D., Dursun, T., Oskaybaş, K. (2016). Determinants That Affect Consumers' Boycotts Participation, ASOS Journal, Kasım, Sayı: 33.

PROCEEDINGS

Çoban A., Yiğit F., Kalkavan H., Kızıl C., Şeker Ş.E. (2016). Macroeconomic facts for Telecom Industry in MINT Countries , Procedia Economics and Finance, Vol. 39, 3rd Global Conference on Business, Economics, Management and Tourism, Roma, İtalya, ss.156-164, http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212567116302672

Çoban, A. (2016) The Determinans of Internationalization Process of Turkish Business Groups, 43rd Academy of International Business (UK&Ireland) Chapter Conference, Doctorial Colloquium, Londra, UK. 7-9 Nisan..

Kızıl, C., Akman, V., Okkaya, D. (2016). Adli Muhasebe Kavramının Önemi ve Farkındalık Düzeyi: Yalova Üniversitesi Öğrencileri ile bir SMMM Meslek Mensubu Üzerinde İki Yönlü Uygulama, ("The Importance and Awareness Level of Forensic Accounting Concept: A Bilateral Implementation on Yalova University Students and a CPA Member of Profession"), Global Business Research Symposium, 1st Doctoral Conference, 14 Haziran, Beykent Üniversitesi, İstanbul, Türkiye, ISBN: 978-1-60530-530-1, s.7, http://gbrs.thestrategicmanagement.com/wp-content/uploads/2016/06/c-kizil.docx

Kızıl, C. Şeker, Ş.E., Bozan, D. (2016). Bilgi Teknolojileri Ile Bilgisayar Kullanımının Muhasebe Eğitimi Kapsamında Öğrenci Başarısına Etkisi, I. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu (ASOS Congress), Elazığ, Turkey.

Hanişoğlu, G. S., Kızıl, C. (2016). The Effects of 2008 Financial Crisis on Turkish Banking Sector Performance and Profitability: Financial Ratios and Accounting Based Approach, International Conference of Strategic Research in Social Science and Education (ICOSRESSE 2016), Antalya, Turkey.

Wasti, S.A., Baltacı, A. (2016). Örgütsel Vatandaşlık Davranışlarının Evrensel ve Kültürel Boyutları Üzerine Bir İnceleme, 24. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, İstanbul, ss.365-371.

Yiğit, F., Jermias, J. (2016). Factors affecting leverage during financial crisis: Evidence from Turkey, 39th European Accounting Association Annual Congress, Maastricht, Hollanda, 11-13 Mayıs.

OTHER PUBLICATIONS

Yiğit, F. (2016). Sosyal Bilimlerde Yayın Performansı ve Akademik Veri Merkezi Önerisi (Politika Notu: 10). İlmi Etüdler Derneği, İstanbul.