Muhasebe ve Finansman

Muhasebe ve Finansman

Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı

Günümüzde işletmeler küresel rekabet ortamında  varlıklarını sürdürebilmek, ekonomik devamlılıklarını  sağlayabilmek için finansal raporlamaların güvenirliliğini artırmak, mali yapılarını güçlendirmek, muhasebe kayıtlarını uluslararası finans ve muhasebe  kriterlerine göre düzenlemek zorundadır. Böylelikle hissedarlara, banka ve finans kuruluşlarına, kamu kuruluşlarına ve diğer kurum ile paydaşlara güvenilir bilgi sunulması hedeflenir. Bunun yanı sıra bir ülke ekonomisi için yasal zorunluluk ve ortak ihtiyaç haline gelmiş bu bilim dalı;  istihdamın belirlenmesi, işletmelerin içinde bulunduğu mevcut durumun analizi ve global ekonomik gelişmelerin yakından takip edilmesi açısından kritik bir konumdadır. 

Ülke ekonomisi için muhasebe ve finans birimi süreçlerinin işleyişinin etkinliğini artırabilen, bu alanla ilgili kültürel, entelektüel ve teknik bilgi donanımına sahip, aynı zamanda sahip olduğu bilgileri beceriye dönüştürebilen, toplumun ve işletmelerin ekonomik ihtiyaçlarına duyarlı kalifiye eleman ihtiyacı söz konusudur. Bu ihtiyaç, muhasebe ve finansman anabilim dalı derslerine ilişkin eğitim alan öğrencilerin ülkenin ekonomik gücüne katkıda bulunan ve ülkenin ekonomik sorunlarına çağın koşullarına uygun bir şekilde çözüm üreten kişiler olarak yetiştirilmesini zorunlu hale getirmiştir.

İşletme bölümünün çatısı altında faaliyet gösteren Muhasebe ve Finansman anabilim dalında öğrenciler Muhasebeye Giriş, Finansal Muhasebe, Finansal Tablolar Analizi, Finansal Yönetim, Maliyet Muhasebesi, İşletme Finansı ve Denetim gibi temel dersleri alırken; aynı zamanda da geniş bir seçimlik ders havuzundan Envanter ve Bilanço, Uluslararası Finans, Menkul Kıymet Yönetimi, Yönetim Muhasebesi, Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesi, Muhasebede Güncel Konular, Firma Değerlemesi, Türev Piyasalar ve Enstrümanlar, Finansal Piyasalar ve Kurumlar, Davranışsal Finans, Muhasebe Bilgi Sistemi ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları gibi çeşitli dersleri seçebilirler.


İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Muhasebe ve Finansman  anabilim dalı,  bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda, güncel mevzuat ve uluslararası raporlama standartları entegrasyonunda ilgili mesleklerde sektörün ihtiyaçlarını karşılayacak bireylerin sadece teorik olarak verilen akademik bilgilerle donatılmasını yetersiz bulmakta ve pratik ile uyumlu, saha çalışmalarından haberdar ve uluslararası mesleki yeterlilik kazandırılmış yöneticiler olarak yetiştirilmesini kendisine ilke edinmiştir. Aynı zamanda, muhasebe ve finansman alanlarıyla ilgili gerek direkt, gerekse endirekt meslekler seçmiş adayların ihtiyaç duydukları gereksinimleri karşılanarak muhtemel mesleklere uyumlu eğitim sunulması, geleneksel eğitim tarzının dışına çıkılıp, yenilikçi meslek mensupları yetiştiren komple bir sistem sunulması amaçlanmıştır.

Belirtilen hususla paralel olarak, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Muhasebe ve Finansman anabilim dalı öğretim üyelerinin de sadece teorik altyapıya sahip bir kadro olmaktan ziyade, aynı zamanda da saha tecrübesi ve uygulama tecrübesine sahip bireylerden oluşmasına özen gösterilmiştir. Muhasebe ve Finansman öğretim üyeleri, uygulama ve sahaya yönelik önemli mesleki unvanlara, sertifikalara ve ruhsatlara da sahiptir. Dolayısıyla, derslerin de özellikle uygulamaya yönelik ve teknoloji ile entegre edilmesine dikkat edilmektedir. Ek olarak, öğrencilerimizin muhasebe ve finans alanlarında daha derin becerilerle donatılmaları için, çeşitli yazılımları ve programları kullanabilmelerine, güncel gelişmeleri takip edebilmelerine, ilgili okuma metinlerini (makaleleri) beyin fırtınası yaparak tartışabilmelerine ve yabancı dile hakim olabilmelerine özen gösterilmektedir.

Muhasebe ve finans çağımızda işletmelerin kalbi niteliğindedir. Firmalar ilk kuruldukları andan itibaren muhasebe ve finans ile tanışır, yaşam döngülerine de muhasebe ve finans ile devam ederler. İşletme birleşmeleri, satın almaları ve stratejik ortaklarında da muhasebe ve finansın kılavuzluğuna başvurulur. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Muhasebe ve Finansman anabilim dalı, öğrencilere İstanbul Finans Merkezi’nin göbeğinde, modern ve teknolojik sınıflarda çağdaş bir eğitim olanağı sunmaktadır.