Yönetim ve Organizasyon

Yönetim ve Organizasyon

Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı

İşletmelerde yöneticilerin kararlarını bütüncül bir bakış açısıyla, teori ve yaklaşımların bilincinde olarak oluşturmaları önemlidir. İşletme bölümü çatısı altındaki Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalında yürütülen çalışmalarda, bu teori ve yaklaşımların nasıl bir tarihsel gelişim içerisinde doğdukları, yöneticilerin karar alırken ne gibi etkenleri dikkate almaları gerektiği ve farklı seçimlerin çalışanlar ve işletmeler açısından ne tür sonuçlar doğurabilecekleri üzerinde durulmaktadır.

Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı her ne kadar ‘yönetim’ odaklı bütüncül bir bakış açısıyla ele alınsa da kendi içinde ayrıca örgütsel davranış, örgüt teorisi ve strateji gibi alt dallara ayrılmaktadır. Örgütsel davranış işletmeler ve çalışanlar arasındaki ilişkiye odaklanırken, örgüt teorisi ve strateji işletmelerin daha etkin ve sürdürülebilir olmaları konusunda daha makro düzeyde nasıl davranışlar sergilemeleri ve kararlar almaları gerektiğiyle ilgilenir.

Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalının vermiş olduğu eğitim sonrasında mezunların alana ait temel bilgileri ve teorileri edinmeleri, işletmelerin zayıf ve güçlü yönlerini analiz ederek karşılaşılabilecek fırsat ve tehditleri belirleyebilmeleri, işletmelerin amaçlarına ulaşmaları için yapının nasıl tasarlanması gerektiğini öğrenmeleri ve amaçlar doğrultusunda stratejiler geliştirebilme becerileri kazanmaları, çalıştıkları kurumlarda bu teorik alt yapıyı kullanarak etkin bir şekilde karar alma süreçlerine katkıda bulunmaları beklenmektedir.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi İşletme bölümü kapsamındaki Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalında davranış bilimleri, örgütsel davranış, örgüt teorisi, insan kaynakları yönetimi, uluslararası işletmecilik, stratejik yönetim gibi zorunlu dersler yanında; girişimcilik ve küçük işletme yönetimi, iş ahlakı, Türk yönetim kültürü, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, teknoloji ve yenilik yönetimi, kâr amacı gütmeyen örgütlerin yönetimi, bilgi yönetimi, grup dinamikleri ve takım çalışması, uluslararası insan kaynakları yönetimi, stratejik yönetimde vaka incelemeleri, çatışma yönetimi ve müzakere teknikleri, liderlik ve motivasyon, kurumsal sosyal sorumluluk uygulamaları gibi farklı seçmeli derslerle de öğrencilerin yönetim ve organizasyon alanında yetkinlik sahibi olmaları planlanmaktadır.