2016 Yayınları

Arslan M., "Gençlik, Gönüllülük ve Gönüllü Yönetimi", Gençlik ve Gönüllülük, Kesgin B. ve Yaman M., Ed., Gençlik ve Spor Bakanlığı Yayınları, Ankara, ss.9-30, 2016

Arslan M., Çetin C., "Temel İşletmecilik", Beta Basım Yayım Dağıtım, İSTANBUL, 2016

Baltaci A., Tiyek R. , Burgazoğlu H., "Örgütsel Bağlılık, Çalışan Performansı ve Motivasyon Faktörleri ile Örgütsel İletişim Arasındaki İlişkinin Sosyal Hizmet İşletmeleri Açısından İncelenmesi", Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.18, pp.49-77, 2016

Çankir B., "Çalışanlarda Pozitif Ses Çıkartma Davranışı Nasıl Oluşur? Örgütsel Güven, Psikolojik Sözleşme İhlali, Lider-Üye Etkileşimi İle Pozitif Ses Çıkartma Davranışı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (How Do Voice Behavior on Employees? An Application to Correlations Between Organizational Trust, Psychological Contract Violation, Leader-Member Exchange and Positive Voice Behavior)", Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.5, ss.1-12, 2016

Çankir B., "Çalışmaya Tutkunluğun Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Üzerine Etkisi (The Effect of Work Engagement on Organizational Citizenship Behavior and A Research)", The Journal of International Social Research, vol.9, pp.766-771, 2016

Çankir B., "Geri Bildirimin Araştırma Görevlilerinin Öz-Yeterlilikleri Üzerindeki Etkisi (The Effect of Feedback on Research Assistants’ Self Efficacy)", The Journal of Human and Work, vol.3, pp.21-30, 2016

Çankir B., "Öğrencilerin Öz-Yeterlilikleri, Değişime Karşı Dirençleri ve Girişimcilik İle Olan İlişkisi (Correlations between Students’ Self Efficacy, Resistance to Change and Entrepreneurship)", International Journal of Social Sciences and Education Research, vol.2, pp.1436-1447, 2016

Çankir B., "Psikolojik Sözleşme İhlalinin LMX Üzerindeki Etkisi ve Bir Araştırma (The Effect on Leader-Member Exchange and Their Psychological Contract Violation: An Application)", Eurasian Business & Economics Journal, vol.1, pp.513-522, 2016

Çankir B., "Psikolojik Sözleşme İhlalinin Örgüte Olan Güven Üzerindeki Etkisi (The Effect on Trust to Organization and Psychological Contract Violation)", Research Journal of Business and Management, vol.3, pp.297-305, 2016

Çoban A., Yiğit F., Kalkavan H., Kizil C., Şeker Ş.E., "Macroeconomic Facts for Telecom Industry in MINT Countries ", Procedia Economics and Finance, vol.39, pp.156-164, 2016

Gün M., Yiğit F., "Impacts of The Global Economic Crisis on Economic Structure: An Example of Turkey’s Economy", Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, cilt.4, ss.149-159, 2016

Hanişoğlu G.S., Kizil C., "The Effects of 2008 Financial Crisis on Turkish Banking Sector Performance and Profitability: Financial Ratios and Accounting Based Approach", Journal of Current Researches on Business and Economics (JOCREBE), vol.6, pp.43-58, 2016

Kızıl A., Fidan M.M., Kizil C., Keskin A.İ., "TMS-TFRS Türkiye Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları (2.Baskı)", DER Yayınları, İSTANBUL, 2016 

Kizil C., "Book Review of The Real Warren Buffett - Managing Capital, Leading People", Emerging Markets Journal (EMAJ), vol.6, pp.43-46, 2016

Kizil C., "Web Sitesi ve İnternet Maliyetlerinin Türkiye Muhasebe Standartlarına Göre Muhasebeleştirilmesi (Accounting of Website and Internet Costs Based on Turkish Accounting Standards)", Kesit Akademi Dergisi (The Journal of Kesit Academy), no.6, pp.106-121, 2016 

Kizil C., Çelik İ.E., Akman V., Şener S. , "Yaratıcı Muhasebe Yöntemleri ve Finansal Bilgilerin Manipülasyonu: Profesyonel Muhasebe Meslek Mensupları Üzerinde Örnek Bir Uygulama ", Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (Beykent University Journal of Social Sciences), vol.9, pp.1-18, 2016 

Kizil C., Çingöz B., "Lisans Öğrencilerinin Muhasebe Mesleği ile Eğitimine Eğilim ve Bakış Açılarının Tespiti: Yalova Üniversitesi'nde Bir Uygulama", in: Çalışma Yaşamında Güncel Yaklaşımlar (Contemporary Approaches in Business Life), Kalkan G., Eds., Lap Lambert Academic Publishing, Saarbrücken, pp.217-249, 2016

Kizil C., Gencer K., "Muhasebe Dersi Alan Öğrencilerin Başarısına Etki Eden Faktörlerin Tespiti: Yalova Üniversitesi’nde Bir Uygulama(Determination of Factors Affecting the Student Success in Accounting Courses: An Implementation at Yalova University)", Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi - Journal of Medeniyet Politics (İSMUS), vol.1, pp.67-110, 2016 

Muzir E., "Temel Parite Koşulları: Döviz Kurları ve Uluslararası Paritreler", Uluslararası Ticaret ve Finansman, Prof.Dr.Cemal ELİTAŞ, Ed., Gazi Kitabevi, Ankara, ss.371-394, 2016

Muzir E., Alabayır A. , "Dış Ticaret İşlemlerinde Ticaret Yapılan Yere Göre Ödeme Şekli Tercihi Ve Tercih Nedenlerini Belirlemeye Yönelik Ampirik Bir Çalışma", İşletme Araştırmaları Dergisi, vol.8, pp.308-322, 2016

Palalar Alkan D., Çankir B., "Lider Üye Etkileşiminin Pozitif Ses Çıkartma Davranışı Üzerindeki Etkisinde Dağıtım Adaletinin Aracılık Etkisi (The Mediating Role of Distributional Justice on the Effect of Leader Member Exchange on Positive Voice Behavior)", TURAN-CSR International Scientific Peer-Reviewed and Refereed Journal, vol.8, pp.473-481, 2016

Rehman F., Taşçioğlu M., Bayrakdaroğlu F., "Consumer Response to Different Types of Website Interactivity", International Journal of Business and Management Invention, vol.5, pp.5-11, 2016

Taşçioğlu M., "Consumers’ Perceptions of Pirated Textbooks: The Moderating Role of Quality", International Journal of Research in Finance and Marketing, vol.6, pp.73-86, 2016

Taşçioğlu M., "Factors Influencing Managers’ Environmental Sustainability Intention: A Conceptual Analysis", International Journal of Advances in Management and Economics, vol.5, pp.149-155, 2016

Taşçioğlu M., Rehman F., "Exploring Consumers’ Attitudes towards Green Marketing and Convenience", International Journal of Academic Research in Economics and Management Sciences, vol.5, pp.13-26, 2016

Tatliyer M., Yiğit F., "Does exchange rate volatility really influence foreign trade? Evidence from Turkey", International Journal of Economics and Finance, vol.8, pp.33-38, 2016 

Thomas R., Fugate B., Robinson J., Taşçioğlu M., "The impact of environmental and social sustainability practices on sourcing behavior", INTERNATIONAL JOURNAL OF PHYSICAL DISTRIBUTION & LOGISTICS MANAGEMENT, vol.46, pp.469-491, 2016

Yener D. , "Geographic Information Systems and Its Applications in Marketing Literature", in: Handbook of Research on Geographic Information Systems Applications and Advancements, Faiz S, Mahmoudi K, Eds., IGI Global Publications , ., pp.158-172, 2016

Yener D. , Dursun T., Kader O., "Determinants That Affect Consumers’ Boycotts Participation ", ASOS Journal , pp.61-75, 2016

Yiğit F., "Sermaye Yapısı ve Sermaye Yapısı Teorileri", Nobel Akademik Yayıncılık, ANKARA, 2016